LEOLA.cz / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL

Provozovatelem internetového obchodu LEOLA.cz je společnost FORTCON, s.r.o., se sídlem Květinová 999/11, Ostrava-Svinov, 721 00, IČO: 640 86 933, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 13605. Ostravské sídlo zajišťuje administrativní činnost společnosti, šperky LEOLA jsou zákazníkům odesílány z Prahy.

Adresa pro zasílání oprav a reklamací je: LEOLA.cz - Eva Toledo Flores, Korunní 108D, 10100 Praha Vinohrady.

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost FORTCON, s.r.o., se sídlem Květinová 999/11, Ostrava-Svinov, 721 00, IČO: 640 86 933, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 13605 (dále jen „Prodávající“), který je provozovatelem internetových stránek www.leola.cz a www.leola.sk  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odkaz na VOP včetně reklamačního řádu obdrží Kupující v příloze potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při odeslání zboží Prodávajícím (elektronický daňový doklad), nebo při převzetí zboží (tištěný doklad). Prodávající zaručuje, že zaslaný odkaz bude permanentně funkční a bude odkazovat na VOP a reklamační řád účinný v době prodeje.

 

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 

Prodávající sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího,
c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle způsobu úhrady;
e) Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí Kupující zaslat na adresu LEOLA.cz, Korunní 108E, 101 00 Praha-Vinohrady. K tomu doporučujeme využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy;
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (například pomocí internetu), náklady za navrácení zboží, jen pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
g) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena minimálně po dobu pěti let v elektronickém archivu Prodávajícího a v případě potřeby bude Kupujícímu zpřístupněna;
h) v případě stížnosti Kupujícího může tuto stížnost uplatnit na adrese LEOLA.cz, Korunní 108E, 101 00 Praha-Vinohrady, email: leola@leola.cz.

 

III. NÁKUP ZBOŽÍ V ESHOPU

 

1. Obecná ustanovení

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“).

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které si hradí Kupující sám. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Změna ceny zboží je vyhrazena. Platí ta cena zboží, která je uvedena v potvrzení objednávky (nikoli v informativním emailu, který je vygenerován systémem automaticky), které Prodávající zašle Kupujícímu až po zaslání informativního emailu. V případě, že je cena zboží, která je uvedena v potvrzení objednávky vyšší než ta, která je uvedena v e-shopu, platí postup podle bodu 2 a) (Výhrada zrušení objednávky), pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

2. Objednávání

V detailním náhledu vybraného produktu je možno zvolit velikost nebo typ drahého kovu, perly a nebo barevnou variantu šperku. Klepnutím na tlačítko Objednat se produkt automaticky vloží do  Košíku a Kupujícímu se zobrazí Náhled košíku. V nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a celkové ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží k úpravě množství vybraného zboží. Jednotlivé položky je možno ze seznamu jednoduše smazat (odstranit) klepnutím na tlačítko odstranit.

Z košíku je možno přejít k dalšímu nákupu klepnutím na tlačítko Pokračovat v nákupu nebo je možno přejít k dalšímu kroku k vytvoření objednávky klepnutím na tlačítko  Objednat, přičemž se Kupujícímu zobrazí stránka pro Vyplnění objednávky, kde je nutné vyplnit údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa) a zvolit preferovaný způsob Platby a případně vyplnit Poznámku k objednávce. Způsob doručení je pro všechny zákazníky jednotný, a to přepravní službou PPL (na Slovensku DHL). Následuje finální kontrola objednávky, včetně všech objednaných položek a adresy pro doručení zásilky. Posledním krokem je závazné odeslání objednávky klepnutím na tlačítko Potvrdit. Tímto momentem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Následně je Kupující v případě, že zvolil jako typ platby za zboží „Platbu kartou“ přesměrován na platební bránu, jejímž prostřednictvím je možné zboží uhradit.

V průběhu procesu objednávání zboží, je proces vždy vratný, tzn. Kupující má vždy možnost upravovat množství a druh zboží v Košíku, včetně svých údajů pro úspěšné vyřízení objednávky nebo pokračovat dále v objednávce.

 

a) Výhrada zrušení objednávky

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy,  a to zejména, nikoli však výlučně, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží není momentálně k dispozici nebo se nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka bezprostředně převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

 

3. Potvrzení objednávky

Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Kupujícímu bude smlouva zpřístupněna na jeho žádost. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně a jasně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.

Zboží je považované za vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného než objednaného zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se taková vada projeví až později.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží od přepravce.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí od přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Perly jsou přírodní produkty s charakteristickým přírodním zabarvením, které se navíc může měnit při odlišném světle. Drobné odchylky v jejich zabarvení nelze považovat za vadu zboží. Není-li kupující s barvou zakoupených perel spokojen, může využít možnost odstoupení od smlouvy, viz bod VI. Obchodních podmínek.

 

V. PORUŠENÍ SMLOUVY

 

1. Podstatné porušení smlouvy

 O podstatné porušení smlouvy se bude jednat v situaci, kdy bude ze všech okolností jasné, že Kupující na takovém plnění smlouvy neměl zájem, například pokud do poznámky k objednávce napsal, že zboží potřebuje obdržet do určitého data, jinak na jeho obdržení nemá zájem.

V takovém případě má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou zboží;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

2. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li zboží vadné a takovou vadu lze považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zboží původně dodané.

Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud tak neučiní a dojde k soudnímu sporu, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Podrobný návod – Jak na to

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednal, není úplně podle vašich představ, máte možnost jej vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat. Lhůta podle věty druhé běží ode dne převzetí zboží.

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a to korespondenčním způsobem na adresu LEOLA.cz, Korunní 108E, 101 00 Praha-Vinohrady. Do balíku vložte kopii faktury a vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Prodávající souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pokud při původním dodání zboží došlo k dodání zboží Kupujícímu zdarma, Prodávající Kupujícímu náklady dodání nevrací.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Ustanovení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Ustanovení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů se nevztahuje na šperky vyrobené či upravené na přání zákazníka, jako například úprava délky náhrdelníku, nebo osazení kovového komponentu jiným, než s tímto komponentem běžně nabízeným typem perly.

 

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;
b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

VII. POŠTOVNÉ, BALNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Přeprava a poštovné

Šperky LEOLA jsou přepravovány kurýrní společností PPL (DHL pro Slovensko) a doručovány zpravidla následující pracovní den (během dvou pracovních dnů pro Slovensko).

Šperky LEOLA jsou vloženy do dárkového balení a bezpečně zabaleny. Zásilky jsou dále zapečetěny originální lepící páskou LEOLA.cz a pojištěny pro ztrátě a krádeži.

Ceny poštovného jsou uvedeny v následující tabulce

Poštovné ČR

pro všechny objednávky

 

Poštovné Slovensko

do € 100

nad € 100

platba kartou / převodem

0 Kč

 

platba kartou / převodem na € účet v SR

€ 4

€ 0

zaslání na dobírku

99 Kč

 

zaslání na dobírku

€ 7,50

€ 7,50

a) Přeprava PPL

PPL doručuje balíky ve všední dny v čase od 8 – 18 hod. Doručovatel Vás před dodáním zásilky bude telefonicky kontaktovat, a to v den doručení. Domluví se s Vámi na předání. Upřesní Vám přibližný čas doručení, výši dobírky (pokud jste zvolili platbu kartou při vytvoření objednávky, nic neplatíte). Pokud se nepodaří balík doručit na první pokus, zanechá doručovatel oznámení ve Vaší schránce. Na druhý den je další pokus doručení. Pokud bude i druhý pokus neúspěšný, kontaktujte příslušné Depo (informace získáte na internetových stránkách PPL při vyhledávání zásilky).

Průběh doručení zásilky můžete sledovat na internetových stránkách přepravní služby PPL.

Postup při přebírání zásilky

  • Zkontrolujte, zda není poškozen obal, ve kterém bylo zboží zasláno. Pokud zjistíte, že je obal protržený nebo rozlepený, zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou. Po převzetí zboží by nemusela být reklamace ze strany pošty nebo kurýra služby PPL uznána.
  • Po rozbalení zboží pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno. Objeví-li se závada, ihned nás kontaktujte.
  • Nezapomínejte, že podle podmínek dopravce nelze zásilku před zaplacením rozbalit a překontrolovat.

 

2. Platba převodem na účet

Pokud si jako způsob úhrady zboží zvolíte platbu převodem, obdržíte v rámci procesu objednávky číslo účtu, na které proveďte úhradu za objednávku do tří dnů. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, expedujeme Vaši zásilku.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující může kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to písemně na adrese FORTCON, s.r.o., se sídlem Květinová 999/11, Ostrava-Svinov, 721 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo na jakékoliv použití popisků a fotografií. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce či jiné použití veškerých materiálů na jiných internetových stránkách než www.leola.cz bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací bezprostředně souvisejících s objednávkou Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující má rovněž možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a splnění povinností, které Prodávajícímu ukládá právní řád ČR. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v tomto rozsahu: jméno, kontaktní adresa, email, telefonní číslo.

Prodávající osobní údaje Kupujícího zasílatelské společnosti (u objednávek doručovaných kurýrní službou) a osobám zajištujícím technické služby související s provozem eshopu, včetně provozu software a ukládání dat.

 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od přijetí zboží Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

Kupujícímu je na www.leola.cz nepřetržitě k dispozici informace k doporučenému způsobu péče o perlové šperky. Kupující tímto potvrzuje, že byl seznámen se způsobem péče o perlové šperky a výrobky.

 

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, obraťte se na nás na emailové adrese: leola@leola.cz. Pokud by se nám nepodařilo vyřešit vzájemný spor touto cestou, máte zákonnou možnost obrátit se s žádostí o urovnání sporu na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce je také kontrolním orgánem, na který se můžete obrátit s mimosoudní stížností. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti a spotřebitelské spory způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Pokud se spor nevyřeší žádným z výše uvedených způsobů, jsou k řešení sporů mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím příslušné obecné soudy České republiky.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.leola.cz.